• 4 ตุลาคม 59 สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ โทร. 0-7735-5422-3 ต่อ 12
  • 14 ตุลาคม 59 สุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ โทร. 0-7735-5422-3 ต่อ 12