• 17 - 19 กุมภาพันธ์ 58 สุราษฎร์ธานี สนง.จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ะานี ชั้น 2 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง สุราษฎร์ฯ โทร 0 7735 5422
  • 18 กุมภาพันธ์ 58 นครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ (หน้าเมือง) อ.เมือง นครศรีฯ โทร. 0-7534-7329
  • 18 กุมภาพันธ์ 58 ยะลา ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7336-2614
  • 1 มีนาคม 58 สงขลา ณ บริเวณสระบัวสงขลา อ.เมือง สงขลา โทร. 0-7431-4845,0-7422-1114