• 2 กันยายน 57 นครศรีธรรมราช ณ ลานวัฒนธรรมราชพฤษ์ไนท์บาร์ซาร์ อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-7329