• 29 กรกฎาคม 58 ยะลา ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7336-2614