• 12 มีนาคม 58 สุราษฎร์ธานี บริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ขุนทะเล อ.เมือง สุราษฎร์ฯ 0-7735-5422-3 ต่อ 12
  • 12 มีนาคม 58 พัทลุง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง โทร.0-7461-4141 -14
  • 25 - 26 มีนาคม 58 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ฯ (นัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ประจำปี2558)