• 7 พฤษภาคม 58 ยะลา ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 0-7336-2614
  • 20 พฤษภาคม 58 ชุมพร ณ ห้างปิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาชุมพร) โทร. 0-7750-4964-5 ต่อ 15