• 10 พฤษภาคม 59 ปัตตานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร. 0-7346-0281